تبلیغات
کهورستان سر سبز - غافلگیری کشاورزان کهورستانی از سرمای کم سابقه زمستان

کشاورزان منطقه کهورستان همزمان با برداشت گوجه فرنگی با سرمای صفر درجه ای در نیمه های شب غافلگیر شده اند.سرمای هوا به شدت بر روی ثمر دهی مطلوب گوجه فرنگی تاثیر منفی داشته است بطوریکه برداشت گوجه را تا چند روز تاخیر مواجه کرده است.
بر اثر این سرما کشاورزان منطقه بر آن شدند تا با شیوه های مختلف مانع از اسیب به مزارع شان شوند که به همین خاطر عده ای با جمع آوری لاستیک های غیر قابل استفاده اتومبیل ها جلوی سرما را بگیرند این اقدام طی سال های گذشته  به هنگام سرما از سوی کشاورزان صورت می گرفت و با ایجاد دود مانع افزایش دما محل زراعت شان می کنند یکی از کشاورزان کهورستانی در این ارتباط  گفت:چنانچه هوای خشک و سرد فصلی همچنان ادامه یابد بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد و میزان برداشت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

سازمان هواشناسی درباره افزایش چند درجه هوا در نیمه جنوبی در روز های اینده خبر داده است.